Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi odbiór większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych (docelowo siedem w ramach multipleksu pierwszego i po osiem programów w ramach drugiego oraz trzeciego).
Nadawanie w systemie cyfrowym oznacza także lepszą jakość obrazu i dźwięku. Transmisja cyfrowa - to też szersza oferta programowa i niższe koszty nadawania; pozwala też na emisję w różnych formatach, np. panoramicznym. Dzięki telewizji cyfrowej mogą się rozwinąć usługi dodatkowe np. pay-per-view (płacenie za konkretny program) czy e-commerce (sprzedaż on-line).

Aby oglądać programy naziemnej telewizji cyfrowej, trzeba mieć telewizor z tunerem MPEG-4 lub dokupić dekoder.

Ustawa reguluje kwestie sprzedaży telewizorów i dekoderów cyfrowych, które nie zapewniają cyfrowego odbioru programów telewizyjnych. Klient będzie musiał pisemnie potwierdzić, że wie, iż kupuje taki odbiornik. Rozwiązanie, to ma chronić konsumentów przed nieświadomym kupowaniem urządzeń, niespełniających wymagań technicznych odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

WNP.pl

MPEG-4 nowa jakość

Ze względu na nowatorski sposób przetwarzania obrazu, standard kompresji MPEG4 będzie odgrywał bardzo istotną rolę w rozwoju technik multimedialnych. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości stanie się on kluczowym elementem w systemach trzeciej generacji i dzięki swoim ogromnym możliwościom interakcji zmieni zupełnie obecne oblicze Internetu i telewizji.

Standard MPEG4 reprezentuje zupełnie nową jakość w rozumieniu kodowania strumienia multimedialnego. Opracowany został w 1998 roku na mocy międzynarodowej normy IS0-14496. Nowy standard kompresji i transmisji danych multimedialnych definiuje bardzo efektywne metody reprezentacji tych danych, bazujące na zbiorach w postaci tzw. obiektów audiowizualnych AVO (ang. AudioVisual Object). To nowatorskie podejście, określane jako Object-Based Code, definiuje scenę audiowizualną jako zakodowaną reprezentację obiektów AVO, związanych ze sobą relacjami i koordynatami przestrzenno-czasowymi.

Wyobraźmy sobie stronę WWW z treścią multimedialną zakodowaną w standardzie MPEG4. Witryna przedstawia film ze spotkania towarzyskiego. Ludzie rozmawiają ze sobą, niektórzy poruszają się po scenie w rytm muzyki. Zgodnie z zastosowaną technologią obiektową każdej osobie przyporządkowany jest obiekt opisujący jej kształt, dynamikę ruchu i inne atrybuty. Dzięki takiemu rozwiązaniu kliknięcie na daną, będącą w ruchu, osobę może wyzwolić akcję w postaci wyświetlenia informacji na jej temat lub połączenia się z jej stroną domową. Taki pomysł byłby bardzo trudny do zrealizowania przy klasycznym, "ramkowym" podejściu do przekazu multimedialnego, gdzie reprezentowane jako zbiór pikseli osoby, stanowiące elementy sceny jako całości, nie mogą być wyodrębnione w prosty sposób.

Kolejnym zastosowaniem mogłaby być multimedialna baza obiektów (wizyjnych i fonicznych, naturalnych i komputerowo syntetyzowanych), która umożliwiałaby dowolne komponowanie własnych sekwencji scen audiowizualnych.

W standardzie MPEG4 zaimplementowane zostały zaawansowane mechanizmy korekcji i ochrony przed błędami. Istotne jest to, że obiekty AVO kodowane są niezależnie od swojego otoczenia czy tła, co oznacza, że nie są traktowane jako jeden strumień bitowy, jak w standardach poprzednich. Ten fakt powoduje, że obiekty niosące ważne informacje mogą być kodowane w sposób bardziej odporny na błędy. O tym, którym partiom bitów przypisana zostanie większa waga, decyduje użytkownik (lub koder). Możliwe jest wówczas manipulowanie (interakcja) strumieniem bitowym. Jeśli użytkownik stwierdzi, że tło sceny jest mało istotne, wówczas zostanie zakodowane z mniejszą rozdzielczością przestrzenną bądź w ogóle pominięte.

 


Rys. 9.1. Architektura komunikacyjna standardu MPEG4 i kodowanie oraz dekodowanie obiektów AVO [16]


Struktura sygnału cyfrowego w standardzie MPEG4 jest bardzo złożona. Autorzy standardu uznali, że nie zawsze pełna implementacja standardu jest konieczna i celowa. Dlatego też wprowadzono podział całej struktury na podzbiory, zwane profilami, które reprezentują cechy i narzędzia standardu w zależności od zastosowań.

 

Klasy profili w standardzie MPEG4


Scene Profiles - profile systemowe, które obejmują:

  • simple profiles - jako zespół narzędzi do kodowania i przetwarzania przekazu telewizyjnego
  • audio profiles - narzędzia do przetwarzania wyłącznie obiektów audio
  • 2D profiles - wykorzystywany do operacji na prostej grafice dwuwymiarowej
  • VMRL profiles - narzędzia standardu MPEG4, zgodne z VMRL - językiem modelowania grafiki komputerowej

 

Media Profiles - narzędzia do przetwarzania i tworzenia obiektów audiowizualnych:

  • visual profiles - narzędzia do kodowania i przetwarzania obrazów rzeczywistych
  • syntetycznych i scen zawierających elementy sztuczne i rzeczywiste
  • graphics profiles - przetwarzanie 2D i 3D
  • audio profiles - przetwarzanie audio (algorytmy AAC, Twin VQ).

 

Object Descriptor Profiles - profile, w których są zawarte informacje synchronizujące relacje czasowe między obiektami.

W ramach profili zdefiniowana została bardzo ważna cecha standardu, jaką jest skalowanie (scalability). Oznacza to, że w zależności od tego, jaka ma być żądana jakość obrazu i dźwięku lub na jaką jakość zezwala kanał transmisyjny - kodowanie treści multimedialnych (obiektów AVO) może zachodzić z różną dokładnością i mocą obliczeniową. Stanowi to bardzo korzystny mechanizm, ponieważ zezwala na propagowanie sekwencji audiowizualnych w sieciach oferujących różne przepustowości. Ponadto warstwa systemowa standardu MPEG4 pozwala na współpracę z różnymi sieciami komunikacyjnymi (DECT, GSM, PSTN, ISDN, ATM, Internet itd.) i nośnikami informacji (dyski optyczne, magnetyczne, karty elektroniczne itd.). Równocześnie strumień bitowy MPEG4 dostosowuje się do możliwości i mocy obliczeniowej kodera oraz dekodera. Jeśli przetworzenie danej sceny AV jest zbyt skomplikowanym zadaniem, wówczas dekodowana i prezentowana jest tylko ta część strumienia z treścią multimedialną, którą dekoder może "przetworzyć".

 


Rys. 9.2. MPEG4 zawdzięcza swoją elastyczność i uniwersalność profilom struktury sygnału, które pozwalają dostosować transmisję do przepustowości medium i mocy obliczeniowej kodeków [16]


 

Mariusz Waśkowiec TechnikaTelewizyjna

To dopiero poczatek rewolucji w cyfrowej telewizji.

 

Kejow